Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

 Privacyverklaring

 

 

Strijkservice Irma, gevestigd aan Meijhorst 6205 6537LL Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

https://www.strijkservice-irma.nl/ Meijhorst 6205 6537LL Nijmegen +31 646082078

Irma Meijer Cuijpers is de Functionaris Gegevensbescherming van Strijkservice Irma Zij is te bereiken via strijkservice.irma@gmail.com 

Persoonsgegevens die wij verwerken. 

Strijkservice Irma verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via strijkservice.irma@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. 

Strijkservice Irma verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

- Strijkservice Irma verwerkt ook persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming. 

Strijkservice Irma neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Strijkservice Irma) tussen zit.

Strijkservice Irma gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Windows 10 Home.  

- ZZP boekhoudprogramma “Rompslomp”.

- Microsoft office Plus 2016. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. 

Strijkservice Irma bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen  van 7 jaar voor de bovengenoemde persoonsgegevens.

Reden:Op grond van de belastingwetgeving. 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Strijkservice Irma verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. 

Strijkservice Irma gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Strijkservice Irma en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar strijkservice.irma@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Strijkservice Irma wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,

de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. 

Strijkservice Irma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via strijkservice.irma@gmail.com. Strijkservice Irma heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Malwarebytes Premium 3 Anti-Malware, beschermt tegen geavanceerde bedreigingen en vervangt antivirussoftware met anti-malware- en

anti-ransomwaretechnologieën. 

- De bescherming bestaat onder andere uit een geavanceerde anti-malware-, anti-spyware- en anti-rootkittechnologie. Maar het beveiligt ook uw browser en softwareprogramma’s zodat aanvallen die gebruikmaken van kwetsbaarheden in uw software geblokkeerd worden en uw computer niet kunnen infecteren. Daarnaast detecteert en blokkeert Malwarbytes Premium preventief de toegang tot schadelijke websites en domeinen. Hierdoor is uw computer dus proactief beschermd tegen het automatisch downloaden van malware. Net zoals inbraakpogingen van hackers en geïnfecteerde advertenties die op een slinkse manier malware pogen te installeren op uw computer.

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 

                      Geschreven door administrateur van Strijkservice Irma                                                                                                                                                                                                      22-05-2018